skip to Main Content

De Zorggevers hanteert een strikt privacybeleid en zij houdt zich daarbij aan de op haar rustende privacy wet – en regelgeving waaronder aan de vereisten zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

De Zorggevers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en alle informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Zo beschermt De Zorggevers de privacy van alle medewerkers, sollicitanten en andere bezoekers van haar website en draagt zij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan De Zorggevers verschaft, niet wordt verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor het is verkregen. Persoonsgegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en indien van toepassing in overeenstemming met de geldende wettelijke termijn voor bewaring.

De Zorggevers heeft passende administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde bekendmaking en/of het verlies van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens
Concreet verwerken wij de volgende gegevens van u bij inschrijving en indiensttreding:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens);
 • Bemiddelingsovereenkomst;
 • Kopie identiteitsbewijs en documentgegevens;
 • ZZP tarief;
 • Werkhistorie;
 • Voorkeuren en beschikbaarheid;
 • Uitbetalingen van facturatie;
 • Motivatie;
 • Een overzicht van vaardigheden & competenties;
 • Opleidingen en diploma’s;
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • IBAN;
 • BIG-registratie;
 • Handelingenlijst;
 • Curriculum Vitae dat u ons heeft verstrekt;
 • BSN.

Deze (persoons)gegevens heeft De Zorggevers nodig om, uitvoering te geven aan de bemiddelingsovereenkomst, passend werk aan te kunnen bieden en om te kunnen ondersteunen tijdens het werk.

Uw persoonsgegevens en de overige gegevens die u aan ons verschaft zullen enkel door ons worden verwerkt in het kader van:

 1. de uitvoering van onze dienstverlening (te weten: het matchen van ZZP’ers aan opdrachtgevers en ter beschikking stellen van flexibele werknemers aan opdrachtgevers en alle andere activiteiten en processen die daarmee gepaard gaan en die noodzakelijk zijn voor het op een goede, efficiënte en correcte wijze verlenen van onze diensten);
 2. het (laten) uitvoeren van identificatie en verificatie handelingen voor het aangaan van uw bemiddelingsovereenkomst;
 3. de uitvoering van uw bemiddelingsovereenkomst en alle daarbij behorende activiteiten (waaronder het aanbieden van cursussen en (her)scholing en andere berichtgeving); en
 4. op ons of op derden rustende wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van de Ziektewet),

Nadat een medewerker is ingeschreven bij De Zorggevers, worden zijn/haar gegevens voor zover wettelijk verplicht en voor zover noodzakelijk en wenselijk in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en de voor de opdrachtgever waar de medewerker gaat werken inzichtelijk gemaakt zodra de match definitief tot stand komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw functie, uw NAW- en contactgegevens, uw opleiding en identificatiegegevens inzichtelijk zijn voor onze opdrachtgevers. Indien een ZZP’er een opdracht aanneemt, dan ontvangt de opdrachtgever hiervan een bevestiging onder vermelding van de naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de betreffende ZZP’er.

Voor opdrachtnemers
In het kader van de uitvoering van de opdrachten en van de overeenkomsten met onze opdrachtgevers, verzamelen en verwerken wij de namen en de contactgegevens van onze contactpersonen bij opdrachtgevers. Deze gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving op onze eigen server. De gegevens worden enkel gebruikt om uitvoering te geven aan opdrachten en overeenkomsten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om uitvoering te geven aan De Zorggevers. De aan De Zorggevers verschafte gegevens worden voorts gebruikt om u te berichten over beschikbare diensten bij onze opdrachtgevers op basis van uw wensen en kwaliteiten. Wij gebruiken uw gegevens ook om u te kunnen benaderen om u op de hoogte te houden van de door ons geboden opleidingen en cursussen.

Verstrekken gegevens aan derden
Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit wordt gedaan in het kader van trainingen.

Voor het volgen van e-learning modules en voor het volgen van trainingen worden uw e-mail adres en naam doorgegeven aan de instelling die de module/training verzorgt. In het geval dat u een certificaat krijgt na afloop van een module/training, kan het zo zijn dat wij uw geboortedatum en geboorteplaats moeten doorgeven aan de instelling die het certificaat afgeeft zodat deze gegevens op het certificaat kunnen worden vermeld.

Daarnaast zal De Zorggevers enkel uw gegevens verstrekken aan derden indien zij hiertoe verplicht is op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting of indien de ontvanger kan aantonen dat op hem een wettelijke verplichting rust om in het bezit te zijn van bepaalde gegevens.