skip to Main Content

De Zorggevers
Wierdensestraat 131
7604 BD Almelo
www.dezorggevers.nl
info@dezorggevers.nl

Dit is de privacyverklaring van De Zorggevers. De Zorggevers respecteert de privacy van haar (potentiële) werknemers, klanten, cliënten, gebruikers, derden, bezoekers van haar websites: www.dezorggevers.nl, en eenieder die (eventueel) gebruik wenst te maken/gebruik maakt van de diensten van De Zorggevers. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Zorggevers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van de (voornoemde) websites geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij persoonsgegevens verwerken en op welke wijze rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen worden uitgeoefend. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring. Tevens vermelden wij hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

De privacyverklaring kan eventueel tussentijds worden gewijzigd. De meest actuele versie zal altijd te vinden zijn op onze website(s). Wij raden u aan om de website regelmatig te controleren. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Grondslagen gegevensverwerking

Voor het verwerken van de persoonsgegevens worden de volgende wettelijke grondslagen, zoals is omschreven in artikel 6 van de AVG, toegepast:

 • Toestemming. In beginsel worden de persoonsgegeven op initiatief van de betrokkene verstrekt. Denk aan het aangaan van een overeenkomst of het bezoeken van de website (cookies). Hierbij verleent de betrokken zélf toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Uitvoering van de overeenkomst. Verder is het verwerken van persoonsgegeven ook toegelaten vanwege de uitvoering van een overeenkomst. Denk hierbij aan contact- en betaalgegevens.
 • Vanwege een wettelijke plicht. Een aantal persoonsgegevens zullen op basis van een wettelijke verplichting moeten worden bewaard. Met betrekking tot de boekhoud- en administratieplicht.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welke doelen?

Overeenkomsten
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt (met toestemming van de betrokkene) vanwege de noodzakelijkheid met betrekking tot de uitvoering/totstandkoming van de overeenkomst(en):

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Nadat een vraag of verzoek is afgehandeld zal de e-mail worden bewaard of worden verwijderd. Dit is afhankelijk van de aard van de e-mail. Bepaalde informatie valt namelijk onder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Mocht het niet meer noodzakelijk zijn om een e-mail te bewaren, dan zal de e-mail worden verwijderd.

Sollicitatiegegevens
Tijdens de sollicitaties worden persoonsgegevens verzameld, zoals contactgegevens, motivatiebrieven en cv’s. Indien uiteindelijk de sollicitant niet is aangenomen zal (in elk geval) vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Nieuwsbrieven
Wij bieden informatie- of nieuwsberichten aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over (onder andere) onze diensten en aanverwante zaken. Met betrekking tot de nieuwsbrief verwerken wij met uw toestemming de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

De persoonsgegevens worden maximaal één jaar bewaard nadat de klant heeft aangegeven geen informatie- of nieuwbrieven wenst te ontvangen. In ieder informatie- of nieuwsbericht staat een link voor de afmelding.

Medische gegevens
Wij bewaren ook medische gegevens van cliënten. Medische gegevens betreffen gegevens over iemands gezondheid. Overeenkomstig de AVG worden deze gegeven gekwalificeerd als ‘bijzondere persoonsgegevens’. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is twintig jaar vanaf de laatste behandeling. De bijzondere persoonsgegevens zijn vastgelegd in een medisch dossier (zorgplan). Wij zijn verplicht – op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) – om een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In de wet is bepaald dat het medisch dossier in principe twintig jaar wordt bewaard.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website(s) maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Zorggevers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze persoonsgegevens zullen niet langer dan één jaar worden bewaard, en vervolgens geanonimiseerd. Voor het verstrekken van deze persoonsgegevens zal altijd toestemming worden gevraagd. In beginsel wordt het IP-adres (in elk geval) bewaard.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

De Zorggevers geeft uw persoonsgegevens alleen aan derden door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de (opgedragen) werkzaamheden uit te voeren. In een dergelijk geval is deze partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke privacy verplichtingen. De Zorggevers is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegeven door deze derde partij.

Indien wij persoonsgegevens verwerken met behulp van derden (denk aan een ICT-leverancier of een accountant) blijven wij verwerkingsverantwoordelijke en zullen wij met die derden een verwerkersovereenkomst sluiten teneinde aan de verplichtingen van de AVG te voldoen. Deze verwerkers zijn geregistreerd in ons verwerkingsregister.

Alle persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt. Deze zullen in beginsel niet verstrekt worden aan andere organisaties of instellingen binnen of buiten de EER. Wij delen persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Onze werknemers zijn verplicht om verantwoordelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en de vertrouwelijkheid te respecteren. De vertrouwelijkheid is daarnaast juridische gewaarborgd in elke arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij hanteren een strak beleid om te waarborgen dat enkel medewerkers van onze organisatie toegang hebben tot de persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en streven een ‘clean desk policy’ na. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons-, en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

 

Bewaartermijnen

Administratieve gegevens 7 jaar
Op grond van de fiscale verplichtingen 7 jaar
Cookies 1 jaar
Nieuws- en informatieverstrekking 1 jaar
Sollicitatiegegevens 4 weken

 

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op informatie. U heeft recht om te weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring is dit beschreven.
 • Recht op inzage. U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze onderneming specifiek van u (heeft) verwerkt, met welk doel en hoe lang deze gegevens worden bewaard.
 • Recht op rectificatie. Dit is het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke persoonsgegevens.
 • Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wanneer u de digitale persoonsgegevens wenst over te dragen aan een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op de vergetelheid. Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Indien u dit wenst, zullen wij tevens de verwijdering doorgeven aan organisaties van ons uw persoonsgegevens verstrekt hebben gekregen.
 • Recht op beperking van de verwerking. Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en zolang nog niet duidelijk is of dit bezwaar gegrond is, kunt u ons verzoeken om vooralsnog uw persoonsgegevens niet te verwerken.
 • Recht op intrekking van eerder gegeven toestemming. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, bestaat de mogelijkheid deze toestemming alsnog in te trekken. Bijvoorbeeld in geval van de nieuwsbrieven (direct marketing).

De voornoemde rechten zijn niet absoluut. Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Wij zullen steeds een afweging moeten maken tussen de wet- en regelgeving in het kader van onze bedrijfsvoering enerzijds en de rechten en vrijheden van de betreffende personen c.q. bedrijven anderzijds.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgestemde pasfoto en Burgerservicenummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Protocol datalekken

Wij hanteren een protocol met betrekking tot datalekken. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. In geval van een datalek wordt deze geregistreerd in ons datalekkenregister en wordt dit indien nodig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op de door de Autoriteit verplichte wijze.

Meer informatie over datalekken of de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Rechten uitoefenen en overige vragen

Als u uw rechten wilt uitoefenen of indien u meent dat sprake is van misbruik van uw persoonsgegevens door onze onderneming of door derden of bij overige vragen over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u contact opnemen met:

De Zorggevers
o.v.v. ‘Privacyverklaring Website De Zorggevers’
Wierdensestraat 131
7604 BD Almelo
www.dezorggevers.nl

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@dezorggevers.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2022.